หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.หลักการการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
Adobe Acrobat Document ว.6 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.66 MB
Adobe Acrobat Document ว.20 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.46 MB
Adobe Acrobat Document ว.90 หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและสิทธิผล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.61 MB
Adobe Acrobat Document ว742 การเลื่อนขั้นเงินเดือน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.69 MB
2.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
Adobe Acrobat Document ว2 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูฯ-ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะกรณีเปลี่ยนตำแหน่ง   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.19 KB
Adobe Acrobat Document ว4 กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 240.66 KB
3.หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคคล
Adobe Acrobat Document การกำหนดแนวปฏิบัติในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.33 KB
4.หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
Adobe Acrobat Document ว5-2561-หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 464.6 KB
Adobe Acrobat Document ว14-2563-เกณฑ์สอบแข่งขันฯ-ครูผู้ช่วย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.64 MB
Adobe Acrobat Document ว15-2563-ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ-ครูผู้ช่วย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 463.69 KB
5. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร
Adobe Acrobat Document แนวปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์-ประจาปี-พ.ศ.-2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 567.89 KB