มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านหาดสองแคว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Adobe Acrobat Document รายงานการวิเคราะห์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านหาดสองแควประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 852.82 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.42 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานของโรงเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 112.5 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73.17 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 125.18 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศมาตรการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านหาดสองแควเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.77 KB