วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
     ภายในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านหาดสองแคว เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาได้ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี มีคุณธรรมพื้นฐาน 12 ประการ พร้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ สานสัมพันธ์ชุมชน        

ปรัชญา

สทฺธาธนํโหติ

ศรัทธาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ