คณะผู้บริหาร

สิบเอกบุญแล บางจับ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร