กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Acrobat Document 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
Adobe Acrobat Document 2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.38 KB
Adobe Acrobat Document 3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.89 KB
Adobe Acrobat Document 4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.84 KB
Adobe Acrobat Document 5 พรบ การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.49 KB
Adobe Acrobat Document 6. พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.92 KB
Adobe Acrobat Document 7. พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.78 KB
Adobe Acrobat Document 8. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.3 KB
Adobe Acrobat Document 9. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.52 KB
Adobe Acrobat Document 10. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.92 KB
Adobe Acrobat Document 11. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 266.89 KB
Adobe Acrobat Document 12.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.51 KB
Adobe Acrobat Document 13.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82 KB
Adobe Acrobat Document 14. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.98 KB
Adobe Acrobat Document 15.พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.32 KB
Adobe Acrobat Document 16.พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.97 KB
Adobe Acrobat Document 17.พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 179.62 KB
Adobe Acrobat Document 18.พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.34 KB
Adobe Acrobat Document 19.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.27 KB
Adobe Acrobat Document 20.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่น ฉบับที่ 8 2534   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 367.21 KB
Adobe Acrobat Document 21. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 271.47 KB
Adobe Acrobat Document 22. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.07 KB
Adobe Acrobat Document 23.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.52 KB
Adobe Acrobat Document 24.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.09 KB
Adobe Acrobat Document 25.กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.82 KB