คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

Adobe Acrobat Document คู้มือการขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านหาดสองแคว   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 203.55 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านหาดสองแคว   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 229.88 KB
Adobe Acrobat Document คู้มือการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านหาดสองแคว   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 197.02 KB
Adobe Acrobat Document คู้มือการขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านหาดสองแคว   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 237.17 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านหาดสองแคว   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 224.08 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านหาดสองแคว   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 196.47 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านหาดสองแคว   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 180.84 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.โรงเรียนบ้านหาดสองแคว   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 207.18 KB